• Trwają zapisy na kolonie letnie „Władysławowo 2019”. Szczegóły na naszej stronie!!

Zadania terapeuty

W naszej szkole organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej, które noszą nazwę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Zajęcia prowadzi lic. Martyna Janicka. Rozwijają one oraz aktywizują te wszystkie funkcje intelektualne i właściwości osobowościowe uczniów, które umożliwiają im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Zajęcia prowadzone są przez specjalnie przygotowanych do tego terapeutów pedagogicznych. Grupa dzieci liczy kilku uczestników i tworzona jest najczęściej według wieku dzieci. Podstawą do zakwalifikowania na zajęcia są wyniki diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Głównym celem pracy terapeutycznej jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności oraz osiąganie pozytywnych wyników szkolnych. Trudności przezwyciężymy poprzez działania stymulujące i korygujące funkcjonowanie poszczególnych analizatorów oraz ich koordynację:

 1. Ćwiczenia rozwijające ogólną sprawność ruchową, manualną i graficzną.
 2. Ćwiczenia usprawniające funkcję wzrokową oraz słuchową.
 3. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 4. Ćwiczenia w rozwijaniu słownictwa.
 5. Ćwiczenia orientacji czasowo-przestrzennej.
 6. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
 7. Ćwiczenia ortografii i poprawiające grafikę pisma.
 8. Ćwiczenia pobudzające do działania lub wyciszające.

Rodzaje ćwiczeń oraz stopień trudności dobiera nauczyciel prowadzący, uwzględniając: wiek dziecka i jego predyspozycje rozwojowe, rodzaj zaburzeń  oraz występujące trudności w uczeniu się. Terapia pedagogiczna odbywa się w gabinecie terapeuty pedagogicznego.

Zasady, którymi kieruje się nauczyciel terapeuta:

 1. Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego ( indywidualne programowanie zajęć korekcyjnych).
 2. Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania.
 3. Zasada ćwiczenia przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych.
 4. Zasada łączenia ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych.
 5. Zasada systematyczności prowadzenia zajęć.
 6. Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego:
 • Między terapeutą a dzieckiem musi zaistnieć więź obopólnej sympatii.
 • Terapeuta powinien być życzliwy, wyrozumiały, umieć wczuć się w przeżycia dziecka.

Komentarze są wyłączone.