• Trwają zapisy na kolonie letnie „Władysławowo 2019”. Szczegóły na naszej stronie!!

Zadania logopedy

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzą mgr Arleta Błażejczak  oraz mgr Katarzyna Leopold.

Zakwalifikowanie na terapię:

Na początku każdego roku szkolnego logopeda przeprowadza badanie przesiewowe wśród wszystkich nowych uczniów. Uczniowie, u których stwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości zostają poddani szczegółowej diagnozie logopedycznej. Na podstawie wyników diagnozy, logopeda opracowuje indywidualny plan terapii logopedycznej. Zgodnie z planem uczeń pracuje z logopedą do momentu osiągnięcia określonego celu. Uczniowie, którzy uczestniczyli w terapii w poprzednim roku szkolnym, zostają poddani diagnozie kontrolnej.

Cele i główne zadania terapii:

Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń. Usprawnianie techniki czytania i pisania.  Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.

Zadania logopedy:

Do zadań logopedy w placówce należy w szczególności:

  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5. podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy ( pogadanki dla rodziców; zajęcia w grupach dla rodziców i dzieci; konsultacje logopedyczne )

Zadania rodziców:

Ważną rolę w procesie terapii logopedycznej odgrywają rodzice, którzy:

  1. zobowiązują się dbać o regularne uczestnictwo dziecka w zajęciach;
  2. zgodnie ze wskazówkami logopedy wykonują ćwiczenia z dzieckiem w domu;
  3. jeśli zajdzie taka potrzeba, zadbają o konsultację z lekarzem specjalistą i poinformują logopedę o wynikach badań;
  4. regularnie konsultują się z logopedą;
  5. mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z terapii, o czym uprzedzą logopedę.

 

 

Komentarze są wyłączone.