Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) to przepisy prawa szkolnego stanowiące część statutu szkoły i określające zasady organizacji oceniania uczniów naszej szkoły. Szkoła decyduje, jak ocenia osiągnięcia uczniów, co ocenia, kiedy oraz w jaki sposób rejestrowane będą te osiągnięcia. Do decyzji szkoły należy również sposób  i częstotliwość informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach, a także sposób poprawiania ocen. Oceny roczne, które umieszczane są na świadectwach promocyjnych oraz ukończenia szkoły, wystawiane są według obowiązującej we wszystkich polskich szkołach skali 1-6.

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania są integralną częścią statutu szkoły z dnia 28 listopada 2017 roku. W celu zapoznania się z ZWO proszę przejść do statutu szkoły. Dział VI str. 81 (link do Statutu).