• Uwaga! Pokazujące się na stronie szkoły reklamy nie są możliwe do usunięcia w trakcie trwania kolonii, a ich treści nie są zależne od administratora lecz zależą od przeglądanych na danym komputerze stron przez określonego użytkownika.

Świetlica

W całej palecie różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy dzieci mogą odnaleźć zawsze coś dla siebie, dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień. Pracując z dziećmi w świetlicy poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących kształtujemy w nich umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, często pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego, a przede wszystkim rozwijamy w nich zdolność do twórczego wysiłku. Głównymi zadaniami, jakie staramy się realizować to:

 1. stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
 2. zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
 3. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 4. pomoc uczniom przejawiającym braki w opanowaniu podstaw programowych.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

 1. plastyczne;
 2. czytelnicze;
 3. żywego słowa;
 4. zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
 5. zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;
 6. zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;
 7. zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy;
 8. zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci;
 9. realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.
 10. zajęcia metodą orgiami.

 

 

Komentarze są wyłączone.