Statut

Na początku każdego statutu znajdują się podstawowe informacje o placówce: nazwa (w pełnym brzmieniu), numer porządkowy i imię (jeśli placówka takowe posiada), siedziba i informacje dotyczące organu prowadzącego. Statut określa cele i zadania placówki oraz sposób ich realizacji, a także sposób organizacji placówki. W statucie zawarte są również zadania zespołów nauczycielskich, szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, formy opieki i pomocy dla uczniów, którzy jej potrzebują, organizacja i formy współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo  i specjalistyczną pomoc dla dzieci oraz współpracy z rodzicami. W statucie podane są także zasady współdziałania organów, które występują w placówce tj.dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców.  Statut zawiera także informacje o sposobach funkcjonowania prowadzonej przez placówkę biblioteki, świetlicy i stołówki. Ważnym rozdziałem tego dokumentu są informacje o prawach i obowiązkach uczniów, o systemie funkcjonujących w placówce kar i nagród, w tym – przypadkach i procedurze wydalenia uczniów ze szkoły. Ponadto statut reguluje zasady rekrutacji uczniów. Określono w nim również sposoby uzyskiwania środków finansowych, ceremoniał, informację o sztandarze (jeśli jest) i pieczęciach placówki oświatowej. Końcową informacją jest określenie, kiedy dokument został przyjęty i przez kogo został uchwalony. Statut jest podstawowym dokumentem, który musi się znajdować w każdej placówce. Obowiązkiem dyrektora jest dbałość o to, by dokument ten był powszechnie dostępny zarówno dla uczniów, jak i rodziców, a także pozostałych pracowników. Pierwszy statut zostaje nadany przez organ prowadzący, natomiast obowiązkiem dyrektora jest dbałość o to, by obowiązujący dokument był zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi. Zmiany w statucie, czyli jego nowelizacja, wymagają uchwały rady szkoły bądź, jeśli taka nie funkcjonuje, rady pedagogicznej (co reguluje art. 50 pkt 2 ustawy o systemie oświaty) i muszą zostać odnotowane. W naszym zespole nie funkcjonuje rada szkoły dlatego wszelkie zmiany uchwala rada pedagogiczna. Kiedy liczba wprowadzonych zmian zaczyna utrudniać zrozumienie dokumentu, wówczas uchwala się przyjęcie nowego statutu, co należy zaznaczyć w adnotacji na końcu dokumentu związku z tym, że statut jest najważniejszym dokumentem obowiązującym całą społeczność szkolną, który reguluje organizację i funkcjonowanie placówki, istotne jest zadbanie o to, by dokument ten był opracowany rzetelnie i jednoznacznie określał prawa obowiązujące w placówce. Obowiązujące Statuty znajdują się w BIP lub poniżej po kliknięciu na odpowiedni link.

  1. Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. (z dnia 28.11.2017 r.)