Historia Szkoły Filialnej w Wycisłowie

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie powstała prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Uwłaszczenie chłopów odegrało nie małą rolę w rozwoju szkolnictwa, gdyż przy dokonywaniu pomiarów gruntów wyznaczono pewne ilości ziemi dla mających powstać szkół. W Wycisłowie przeznaczono 20 mórg i 146 pręty ziemi. Około 1880 roku rozparcelowano folwark, dworek zamieniono na szkołę mieszczącą się poprzednio – jak wolno przypuszczać -w chłopskiej chacie. 7 grudnia 1939 roku okupanci wysiedlili z Wycisłowa kierownika szkoły Stanisława Maćkowiaka, który wyjechał do Eschbruch. 1 czerwca 1940 roku Niemcy otworzyli szkołę.  Pierwszą nauczycielką była Niemka ze wsi Głosiny – pani  Grunwald. Początkowo do szkoły uczęszczały dzieci starsze (powyżej 10 lat). Nauka odbywała się tylko w języku niemieckim. W czerwcu 1941 roku pracę w szkole rozpoczęła Ruth Becker (córka administratora w Koszkowie, pełniącego jednocześnie funkcję sołtysa Wycisłowa). Wiosną 1942 roku odeszła ze szkoły Ruth Becker, na jej miejsce zatrudniono nauczycielkę Wiesenberg, która zamieszkała w szkole. Wiesenberg uczyła do czerwca 1944 roku. Następnie jej miejsce zajął nauczyciel Kutzenstein, który we wrześniu został powołany do wojska, jego miejsce w szkole zajęły dziewczyny Arbeitsolunstu. Po zakończeniu II wojny światowej rok szkolny rozpoczął się 16 września 1945 roku. Obowiązki nauczyciela kierującego szkołą objął Marian Bogusz w miejsce Stanisława Maćkowiaka, który wyjechał do Eschbruch.. Na drugą  siłę nauczycielską została mianowana Stefania Boguszowa. Do szkoły w roku szkolnym 1945/46 uczęszczało 93 uczniów. Połączone klasy II i III uczył kierownik, a klasę I oraz IV Stefania Bogusz. W szkole zorganizowano także kurs uzupełniający dla młodzieży starszej (roczniki 1931, 1930, 1929, 1928, 1927). Ogólna liczba słuchaczy z Wycisłowa i Jawor wynosiła 28. Nauka odbywała się codziennie od godz. 1800 do 2030. Lekcji uzupełniających udzielał kierownik szkoły. W dniu 28 czerwca 1946 roku nastąpiło zakończenie roku szkolnego. Kolejny rok szkolny rozpoczął się 3 września 1946 roku wspólnym nabożeństwem w Jeżewie.  Na rok szkolny 1946/47 zapisało się 103 uczniów. Wychowawcą kl. II i III był kierownik szkoły, a I, IV i V nauczycielka Boguszowa. Uczniowie klasy II i III  oraz IV i V uczyli się wspólnie. Tylko dzieci klasy I pobierały naukę oddzielnie. Dnia 28 czerwca 1947 zakończono rok szkolny. Rok szkolny 1947/48 rozpoczął się 3 września 1947 roku. Na rok szkolny 1947/48 zapisało się 98 uczniów. Na rozporządzenie władz szkolnych otwarto w tym roku klasę VI. Naukę dzieci pobiera ły w klasach łączonych tj. I-II, III-IV oraz V-VI. Zakończenie roku szkolnego nastąpiło 26 czerwca 1948 roku. Z dniem 1 września 1950 roku w szkole w Wycisłowie nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły, został nim obywatel Bolesław Chełmowski, a nauczycielką Maria Chełmowska. Do szkoły uczęszczało 89 dzieci i było sześć klas. Z początkiem roku szkolnego 1951/52 do Wycisłowa przybyli Krzywińska Halina i Krzywiński Czesław, który został kierownikiem szkoły. Zdziwiło to bardzo ówczesny Komitet Rodzicielski, który był zapewniany, że od tego roku w Wycisłowie będzie szkoła 7-klasowa z trzema nauczycielami. Po wielu staraniach Komitetu Rodzicielskiego w Wydziale Oświaty dnia 12 stycznia 1952 roku została otwarta 7-klasa i przydzielono trzeciego nauczyciela Gorzelańczyka. Wielki trud i dużo mozołu dla osiągnięcia tego celu włożyli przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego Adamczak Bolesław i Kościelniak Jan. W tym też roku zaczęto myśleć o przebudowie szkoły. Uroczystość otwarcia szkoły po przebudowie odbyła się w niedzielę dnia 7 września 1952 roku, i zgromadziła wielu mieszkańców wsi. Nauczycielami w tym roku szkolnym byli – Czesław i Halina Krzywińscy oraz Walter Alfred i Waldemar Ciesielski, który zastąpił powołanego do wojska Gorzelańczyka. Dnia 14 listopada 1952 roku zmarł nagle w wieku 43 lat Czesław Krzywiński – kierownik tutejszej szkoły. Został pochowany 17 listopada 1952 roku na cmentarzu w Jeżewie. Z honorami odprowadziła go dziatwa szkolna i ich rodzice. Obowiązki kierownika przejęła żona Halina Krzywińska. 1 lutego 1953 roku  Wydział Oświaty przydzielił do tutejszej szkoły nauczycielkę kontraktową Barbarę Laskowską. Na początku roku szkolnego 1953/54 z uwagi na zły stan zdrowia Halina Krzywińska zrezygnowała z funkcji kierownika szkoły, na jej stanowisko przybył jako p.o. kierownika szkoły Apolinary Lewandowski i Kazimiera Lisiakówna w charakterze nauczycielki. W roku szkolnym 1953/1954 uczęszczało do szkoły 79 dzieci, było 7-klas i 4 nauczycieli – A. Lewandowski, H. Krzywińska, K. Lisiakówna, B. Laskowska. W roku szkolnym 1954/1955 w szkole było 76 uczniów i pracowało 4- nauczycieli. W roku szkolnym 1955/56 z pracy w szkole zrezygnowała Halina Krzywińska, została przeniesiona do Poznania, na jej miejsce przybyła Teresa Banaszakówna, do szkoły uczęszczało 74 uczniów. Rok szkolny1956/1957 rozpoczęto 3 września. Do szkoły uczęszczało 74 uczniów. Dzięki inicjatywie Komitetu Rodzicielskiego na czele z Stefanem Kościelniakiem został odmalowany budynek szkolny. Również wymieniono rynny (około 42 metry). Z dniem 3 września 1957 roku  nastąpiła zmiana personelu pedagogicznego. Z pracy w Wycisłowie zrezygnowała Łowińska Teresa (Banaszakówna) i Gorzelańczyk Franciszek, a  na ich miejsce przybyli Konieczna Felicja, Stanisław Morel. Dnia 15 kwietnia 1958 roku obsadzono boisko szkolne morwami i w ogrodzie posadzono 16 drzew owocowych. Dnia 25 kwietnia 1958 roku mistrz studniarski obywatel Ratajczak wyczyścił studnię, a obywatel Mróz Michał wbudował pompę. W roku szkolnym 1958/59 do szkoły uczęszczało 91 dzieci. W roku szkolnym  1959/60 Felicja Konieczna (Prałat) zrezygnowała z pracy, zastąpiła ją Jadwiga Koczorowska. Do szkoły uczęszczało 99 dzieci. W listopadzie1961 roku założono nowe opłotowanie  szkoły. Przed szkołą postawiono płot betonowy, a dookoła boiska i ogrodu siatkę drucianą. W czasie wakacji w 1961 roku dokonano remontu kapitalnego w budynku szkolnym. Całą szkołę wymalowano na zewnątrz i wewnątrz. Wymieniono okna i drzwi w dwóch klasach. Założono nowy kącik czystości (nowoczesna umywalnia). Odmalowano sprzęt szkolny i kupiono dużo pomocy naukowych. Postawiono nowe ubikacje, założono nowe schody do budynku szkolnego, przed szkołą na podwórzu wyłożono płytki. Boisko sportowe powiększono i założono ogródki biologiczny i geograficzny. Od początku roku szkolnego 1962/63 do szkoły uczęszczało 109 uczniów. W roku szkolnym 1963/64 do szkoły uczęszczało 110 uczniów, a rok szkolny 1964/65 otworzył kierownik szkoły Apolinary Lewandowski  Rok szkolny rozpoczęło 113 uczniów. Z dniem 1 września 1965 roku nastąpiła zmiana w składzie nauczycielskim, na własną prośbę przeniosła się do sąsiedniej szkoły w Borku Wlkp. Koczorowska Jadwiga. Na jej miejsce przyszła Pieniężna Janina. Do klasy pierwszej przybyło 15 uczniów. W związku z reformą szkolną został przedłużony obowiązek szkolny klasy VII o jeden rok. Rok szkolny 1966/67 rozpoczęło 133 uczniów. W związku ze zmianą programu nauczania do szkoły przybyło dwóch nowych nauczycieli. Z końcem roku szkolnego 1966/67 dotychczasowy kierownik szkoły Apolinary Lewandowski wraz z żoną (nauczycielką) został przeniesiony na stanowisko kierownika szkoły do Siemowa powiat Gostyń. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty i Kultury pismem z dnia 30 sierpnia 1967 roku mianowało na stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej w Wycisłowie z dniem 1 września Stanisława Morela. Z nowym rokiem szkolnym 1967/68 rozpoczęły pracę w tutejszej szkole Jakubowska Krystyna i Robaszewska Janina. Od 1 stycznia 1968 roku otwarto przedszkole dla dzieci mających rozpocząć naukę w klasie pierwszej, kurs prowadziła Krystyna Jakubowska, dzieci uczęszczały na zajęcia raz w tygodniu. 5 czerwca 1968 roku został powołany  do odbycia służby wojskowej Jerzy Maciejewski. W czasie wakacji wybudowano nowy piec w klasie ósmej, w tym samym czasie podłączono wodę do szkoły ze studni i założono hydrofor. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1968/69 nastąpiło 2 września. Do szkoły uczęszczało 140 uczniów. Z końcem roku szkolnego dotychczasowa nauczycielka Krystyna Wawrzyniak (Jakubowska) na własną prośbę została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. W roku szkolnym 1969/70 do szkoły uczęszczało 136 uczniów. Pracę w wymienionym roku szkolnym rozpoczęła Wawrzyniak Wanda. W kolejnym roku szkolnym tj. 1970/71 do szkoły uczęszczało 135 uczniów. Po zakończeniu roku szkolnego w okresie wakacji przeprowadzono bieżące remonty szkoły – wprawiono dwa nowe okna w jednej klasie i naprawiono tam podłogę. Z dniem 1 września ze szkoły w Wycisłowie odeszła na własną prośbę Wanda Wawrzyniak i podjęła  pracę w Szkole Podstawowej w Zimnowodzie, na jej miejsce przyszła Iwona Rochowicz. Z końcem roku szkolnego 1972/73 odszedł ze szkoły Jerzy Maciejewski do Szkoły Podstawowej w Siemowie. Z powodu braku nauczycieli w Wycisłowie pracowało ich pięciu. 11 czerwca 1973 roku odbyło się pożegnanie absolwentów klas VIII, natomiast 20 czerwca 1973 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego dla pozostałej części uczniów. W wakacje przeprowadzono następujące prace remontowe: założono nową instalację elektryczną we wszystkich klasach, zwiększono liczbę lamp z dwóch do czterech, otynkowano południową ścianę szkoły, przygotowano pomieszczenie na kuchnię dla Janiny Andrzejewskiej. W roku szkolnym 1973/74 z powodu zmniejszającej się liczby uczniów został obniżony projekt organizacyjny szkoły, dotychczas w szkole pracowało 6 nauczycieli od tego roku tylko pięciu. Skład personalny nie uległ zmianie. Rok szkolny rozpoczął się 3 września 1973 roku. 10 czerwca 1974 roku pożegnano absolwentów klasy VIII. Z dniem 2 września 1974 rozwiązano Szkołę Podstawową w Koszkowie, w której uczyły się dzieci klasy I, II, III. Pozostali uczniowie dojeżdżali do Wycisłowa. W 1974 roku Wydział Oświaty w Gostyniu zorganizował dowożenie dzieci autobusem wynajętym z PKS. Wszystkie dzieci klas I, II, III, dojeżdżały do Koszkowa, a klasy IV, V, VI, VII, VIII do Wycisłowa. Pracę rozpoczęło pięciu nauczycieli, ponieważ zwiększyła się liczba uczniów. Jako szósty zatrudniony został na godzinach nadliczbowych Narloch Czesław. Rok szkolny1974/75 rozpoczęto 2 września. Z dniem 2 grudnia 1974 roku zlikwidowana została pełna ośmioklasowa szkoła w Studziannie. Kasy VII i VIII dowożono do Wycisłowa, natomiast w Studziannie została szkołą o sześciu klasach z liczbą uczniów 43. W związku z tym liczba uczniów klas VII i VIII  w Wycisłowie powiększyła się, co stworzyło dodatkowe trudności organizacyjne. W tym też roku szkolnym w myśl zarządzenia Ministerstwa zmianie uległ termin ferii zimowych, które trwały od 21 stycznia do 3 lutego 1975 roku. W dniu 5 czerwca 1975 roku zakończył się rok szkolny dla wszystkich uczniów. Na początku roku szkolnego 1975/76 zwolniony został Czesław Narloch, a zatrudniono Leokadię Bolewicz. Nastąpiły też dalsze zmiany organizacyjne szkoły, bo sześcioklasowa szkoła w Studziannie została zlikwidowana. W Studziannie pozostały cztery klasy łączone o jednym nauczycielu jako filia szkoły w Wycisłowie. Dla tych uczniów został zorganizowany dowóz autobusem PKS. Rozpoczęcie roku nastąpiło 21 sierpnia 1975 roku, a oficjalne otwarcie 1września 1975 roku. W tym też roku ognisko przedszkolne zaczynało pracę od 1 września i pracowało cały rok w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Do ogniska uczęszczało 16 dzieci. Opiekunem była Gabriela Morel. Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się 5 czerwca 1975 roku. W czasie wakacji zostały wybudowane ubikacje wewnętrzne. Postawiono płot o długości 100  metrów i go pomalowano. Estetyka szkoły uległa poprawie. Rozpoczęcie roku szkolnego 1976/77 nastąpiło 23 sierpnia, a oficjalnie 1 września. Zmian organizacyjnych nie było. Na okresu urlopu Janiny Piaskowskiej przyjęto do pracy Joannę Czajkę. W związku z rozszerzeniem dowożenia zajęcia w szkole zaczynały się o 8 30 . Od 1 listopada w  szkole zorganizowano gabinet dentystyczny, cała młodzież objęta była opieką dentysty. Zakończenie roku nastąpiło 4 czerwca 1977 roku.  Rozpoczęcie roku szkolnego 1977/78 nastąpiło 22 sierpnia. Pierwszego dnia odbyły się już normalne lekcje. Zatrudniona w szkole  została Eugenia Dratwiak,  była absolwentka naszej szkoły. W ognisku przedszkolnym pracę podjęła również absolwentka naszej szkoły Róża Andrzejczak. Uroczyste otwarcie roku szkolnego wraz z ślubowaniem klasy I odbyło się  1 września 1978 roku. W styczniu 1978 roku młodzież pożegnała dentystkę. 4 czerwca 1978 roku nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pożegnano panią Irenę Marciniak, która po 11 latach pracy w szkole przeniosła się do Szkoły Podstawowej nr 1w Gostyniu. Na emeryturę odeszła Żernicka Filomena, która pracowała w filii w Studziannie.  Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 21 sierpnia 1978 roku, w tym też roku została rozwiązana szkoła filialna w Studziannie. Wszystkie dzieci były dowożone do Wycisłowa. W celem zapewnienia realizacji programu zatrudniono w szkole Różę Andrzejczak, która po miesiącu pracy odeszła do Studium Wychowania Przedszkolnego w Lesznie. W związku z tym zatrudniono na godziny nadliczbowe Romana Skrzypczaka ze szkoły w Borku Wlkp. i Czesława Narlocha. Ze względu na śnieżycę, która wystąpiła 31 grudnia 1978 roku i trudne warunki zajęcia w szkole zostały zawieszone. Do szkoły powrócono 28 stycznia 1979 roku. Jednak po rozpoczęciu nauki warunki atmosferyczne nadal były złe, autobus szkolny nie dowoził dzieci do szkoły, gdyż drogi były nieprzejezdne. Zajęcia prowadzone były w środowiskach zamieszkania dzieci w Koszkowie, Studziannie i Wycisłowie. Zajęcia prowadzili nauczyciele zamieszkujący w tych wioskach. 9 czerwca 1979 roku nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego. Z początkiem roku szkolnego 1979/1980 pracę w szkole rozpoczęła Danuta Glura. Zajęcia rozpoczęto 20 sierpnia 1979 roku, a uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce 3 września. Zakończenie roku szkolnego odbyło się 7 czerwca 1980 roku. W ciągu wakacji żadnych remontów nie planowano i nie wykonano. W lutym 1980 roku rozpoczęto adaptację szkoły w Studziannie na przedszkole. Rozpoczęcie roku szkolnego 1980/1981 odbyło w bardzo specyficznych warunkach społeczno-politycznych. W zakładach pracy trwały strajki. Zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 20 sierpnia, w tym dniu pracę rozpoczęła kol. Róża Andrzejczak po Studium Wychowania Przedszkolnego w Lesznie, była uczennica tutejszej szkoły.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego wraz z ślubowaniem pierwszoklasistów nastąpiło 1 września. Od 17 stycznia do 31 stycznia 1981 roku były ferie zimowe. Zakończenie roku szkolnego 1980/81 nastąpiło 10 czerwca 1981 roku. W okresie wakacji pomalowano całą szkołę i przygotowano mieszkanie dla nauczyciela w Koszkowie. W roku szkolnym 1981/82 uległa zwiększeniu liczba nauczycieli do 9 osób. Pracę w szkole rozpoczęła Helena Szkudlarek ze specjalnością nauczania chemii oraz Małgorzata Andrzejczak. Została obniżona liczba godzin pracy tygodniowej nauczyciela do 22 godzin. W tym, też roku szkolnym obowiązuje 5 dniowy tydzień pracy w szkole. Rozpoczęcie roku szkolnego uległo również zmianie i odbyło się 1 września. Władze oświatowe ustaliły, że dzień 14 października (Dzień Nauczyciela) będzie dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, natomiast władze związkowe na znak protestu przeciw opieszałemu uchwalaniu przez rząd Karty Praw i Obowiązków Nauczyciela, postanowiły i ogłosiły ten dzień, dniem normalnych zajęć. Nauczyciele, w tym dniu nie brali udziału w uroczystościach organizowanych przez władze oświatowe, nie odbierali nagród ani odznaczeń. Dnia 11 grudnia 1981 roku przyszła śnieżyca i silne mrozy, niespodziewanie przez komunikaty z radia i telewizora  młodzież szkolna i nauczyciele dowiedzieli się o zawieszeniu zajęć szkolnych. W dniu 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na obszarze całego kraju. W związku z tym uległy, też zmianie niektóre obowiązujące przepisy prawa. Przerwa w zajęciach trwała od 14 grudnia 1981 roku do 3 stycznia 1982 roku co spowodowało likwidację ferii zimowych. 7 stycznia młodzież klas siódmych i ósmych spotkała się z oficerami Ludowego Wojska Polskiego (LWP), którzy wyjaśnili przyczyny wprowadzenia stanu wojennego. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas ósmych nastąpiło 18 czerwca 1982 roku, pozostałe klasy uroczystość zakończenia roku szkolnego miały 30 czerwca 1982 roku. Rozpoczęcie roku szkolnego 1982/83  nastąpiło 1 września.  Sytuacja w kraju jest w dalszym ciągu trudna, choć rygory związane za stanem wojennym są coraz łagodniejsze. Pracę grono pedagogiczne rozpoczęło w niezmienionym składzie. Helena Szkudlarek otrzymała urlop opiekuńczo-wychowawczy. W jej miejsce zatrudniono Alinę Dopierałę po Studium Wychowania Przedszkolnego. W roku szkolnym 1982/83 nauka odbywała się przez pięć dni w tygodniu. Dzień 16 listopada 1982 roku był dniem wolnym od zajęć. Nauczyciele w całej Gminie zostali zebrani na wspólnej Radzie Pedagogicznej, gdzie omawiano temat „Kogo chcemy wychować w polskiej szkole”. Przerwa świąteczna trwała od 24 grudnia 1982 roku do 2 stycznia 1983 roku. Ferie zimowe od 28 stycznia do 6 lutego 1983 roku. W dniu 10 czerwca  1983 roku pożegnano klasę VIII, natomiast pozostałe klasy zakończyły rok szkolny 29 czerwca 1983 roku. W czasie ferii letnich nie przeprowadzono żadnych remontów. W czasie wakacji pomalowano szkołę. Po kilkuletnim remoncie i adaptacji szkoły w Studziannie na przedszkole  prace zostały zakończone. Z dniem 1 września 1983 roku przedszkole zostało otwarte. Stworzono bardzo dobre warunki dla dzieci. Zatrudniono nową wychowawczynię Barbarę Gumienną. Do przedszkola uczęszczały wszystkie sześciolatki w liczbie 16 oraz troje dzieci młodszych. Przedszkole funkcjonowało przez 6 godzin dziennie. Dzieci otrzymywały jeden posiłek i dowożone były autobusem szkolnym. Na urlop macierzyński odeszła Jędrosz Róża, Mróz Małgorzata oraz Sokół Alina. W związku z tym zatrudniono trzy nowe nauczycielki Zuchowską Ewę, Piaskowską Małgorzatę i Barbarę Gumienną. Z nowym rokiem szkolnym został obniżony tygodniowy wymiar godzin pracy nauczyciela do 18 godzin tygodniowo. Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września 1983 roku. Ferie zimowe trwały od 28 stycznia 11 lutego 1984 roku. Zakończenie roku dla klas VIII odbyło się 15 czerwca 1984 roku. Pozostali uczniowie zakończyli 29 czerwca 1984 roku.  Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło w sobotę 1 września 1984 roku. Od 1 października 1984 roku pracę w szkole rozpoczął Janusz Sikora. W dniach od 22 grudnia 1984 roku do 1 stycznia 1985 roku  odbyła się przerwa świąteczna. Właściwe ferie zimowe trwały od 28 stycznia do 8 lutego 1985 roku. W czasie ferii urządzono lodowisko dla miejscowych dzieci. Dnia 22 stycznia 1985 roku młodzież naszej szkoły spotkała się  z aktorem, głównym bohaterem filmu „W Pustyni i Puszczy” Tomaszem Mądrzakiem.  Zakończenie  roku szkolnego dla klas VIII odbyło się 15 czerwca 1985 roku, pozostali uczniowie zakończyli rok szkolny 29 czerwca 1985 roku. W sierpniu 1985 roku we wsi Wycisłowo założono wodociąg wiejski, do którego została podłączona również szkoła, innych remontów nie przeprowadzono. Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 2 września 1985 roku. Właściwe ferie zimowe trwały od 3 do 15 lutego 1986 roku. Zakończenie roku dla klas VIII odbyło się 14 czerwca  1986 roku. Pozostali uczniowie zakończyli rok szkolny 22 czerwca 1986 roku. Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło 1 września 1986 roku. 4 września 1986 roku autobusem szkolnym przewieziono młodzież na badania stomatologiczne i lekarskie w Borku Wlkp. 6 października 1986 roku nastąpiła zmiana planu z powodu odejścia na urlop macierzyński Aliny Sokół. 19 lutego 1987 roku odbył się konkurs języka rosyjskiego na szczeblu gminnym I miejsce zajęła uczennica Aneta Bartoszak i zakwalifikowała się do konkursu wojewódzkiego. W szkole nr 2 w Gostyniu odbył się Harcerski Wielobój Sportowy nasza drużyna z hufca Piaski-Borek zajęła pierwsze miejsce i zakwalifikowała się do półfinałów, gdzie zajęła 3 miejsce. Dało jej to możliwość udziału w finale chorągwianym. 4 kwietnia 1987 roku odbyła się Centralna Inauguracja Dni Olimpijczyka w Lesznie. W imprezie udział wzięli olimpijczycy Polski między innymi Irena Szewińska, tam też odbył się finał Harcerskiego Wieloboju Sportowego z udziałem drużyny harcerzy z Wycisłowa. Harcerze spisali się znakomicie, zajmując 3 miejsce w województwie. W imprezie jako kibice brali udział również uczniowie klas starszych naszej szkoły. W dniu 13 czerwca 1987 roku pożegnano uczniów klasy VIII, pozostali uczniowie zakończyli rok szkolny 26 czerwca 1987 roku. Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września 1987 roku, w tym roku szkolnym zajęcia odbywać się będą także w soboty, to skróci czas lekcji. W dniu 2 września 1987 roku w Ośrodku Zdrowia w Borku Wlkp. nastąpiło mierzenie i ważenie uczniów oraz przegląd u stomatologa. Lekarz przebadał dzieci klas III i VIII robiąc tzw. badania bilansowe. W dniu 11 listopada 1987 roku do szkoły przybyli strażacy z Komendy w Gostyniu i przeprowadzili próbny alarm i ewakuację młodzieży. Do szkoły zjechały wszystkie jednostki straży pożarnej, najwcześniej przyjechała straż borecka – ewakuacja trwała 42 sekundy. Klasa VIII rok szkolny zakończyła 10 czerwca. W czasie wakacji nie przeprowadzono żadnych kapitalnych remontów. Dokonano tylko malowania klas i przeglądu pieców. W roku szkolnym 1988/89 szkoła postanowiła pracować przez 6 dni w tygodniu, choć pozostałe szkoły w gminie pracowały przez 5 dni w tygodniu. Rok szkolny rozpoczęto 1 września. 13 października na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej  przybył Inspektor Oświaty i Wychowania mgr Kowalski Mieczysław, który przedstawił przebieg pracy dyrektora szkoły mgr inż. Stanisława Morela, a następnie udekorował go wysokim odznaczeniem państwowym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Druga część uroczystości przygotowanej przez Komitet Rodzicielski odbyła się w Studziannie. 11 listopada 1988 roku po raz pierwszy, odbył się w szkole apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Stało się to możliwe po dokonaniu w kraju głębokich przemian politycznych. 3 stycznia 1989 roku, zorganizowano apel z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Podczas ferii zimowych od 1 lutego było zimowisko dla harcerzy z hufca Piaski-Borek uczestniczyło w nim 36 harcerzy. Klasę VIII pożegnano 9 czerwca 1989 roku. Pozostali uczniowie zakończyli 23 czerwca 1989 roku. W czasie wakacji nie przeprowadzono żadnych remontów. Wykonano jedynie przegląd piecy w Wycisłowie i Koszkowie. 23 czerwca 1989 roku o godzinie 1000  nastąpiło uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Stanisława Morela. W uroczystości udział wzięli; przedstawiciele młodzieży, rodziców, współpracowników. Wśród gości obecni byli przedstawiciele wszystkich szkół w gminie Borek Wlkp., delegacje ZHP i Inspektorzy Oświaty i Wychowania. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1989/90 tj. 1 września 1989 roku stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Janina Andrzejewska. W szkole pracują: Gabriela Morel, Janina Piaskowska, Helena Szkudlarek, Eugenia Dratwiak, Róża Jędrosz, Grażyna Gogulska, Alina Sokół, Janusz Sikora, Tomasz Szczepaniak oraz ks. Zygmunt Bartkowiak. 6 czerwca 1990 roku pożegnano klasę VIII, najlepszą uczennicą okazała Sylwia Mikołajczak. Pozostałych uczniów pożegnano 22 czerwca. Rok szkolny 1991/92 rozpoczął się 2 września zajęcia dydaktyczne odbywały się zgodnie z planem zajęć zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. Początek roku szkolnego upłynął uczniom na spotkaniach z policjantem. 13 uczniów z klasy VIII pożegnano 23 czerwca 1992 roku. Pozostali uczniowie zakończyli rok szkolny 24 czerwca 1992 roku. W roku szkolnym 1992/93 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywały się zgodnie z przyjętym planem pracy. Dzieci uczyły się w dwóch budynkach w Koszkowie: klasy I, II i III oraz w Wycisłowie: klasy IV, V, VI, VII i VIII. Najmłodsi uczęszczali do Przedszkola Samorządowego w Studziannie. Ze względu na trudne warunki lokalowe nauka w szkole odbywała się na zmiany. Podczas ferii zimowych w 1993 roku odmalowane zostały klasy, malowanie finansowali rodzice. W roku szkolnym 1992/93 uczniowie szkoły brali udział w konkursach, turniejach i zawodach sportowych. Klasa VIII pożegnała swoją szkołę 22 czerwca, w imieniu Rady Pedagogicznej absolwentów pożegnał wychowawca Janusz Sikora. Rok szkolny 1993/94 rozpoczął się 1 września. Uczniów i nauczycieli przywitała dyrektor Janina Andrzejewska, część artystyczną przygotowali uczniowie mieszkający w Wycisłowie pod kierunkiem Gabrieli Morel. W szkole pracowali: Janina Andrzejewska, Gabriela Morel, Janina Piaskowska, Helena Szkudlarek, Eugenia Dratwiak, Róża Jędrosz, Grażyna Gogulska, Alina Sokół, Janusz Sikora, Tomasz Szczepaniak, Anna Andrzejewska – bibliotekarka, Bernadeta Kończak – sekretarka, Hieronim Horała – kierowca autobusu szkolnego, Maria Biniasz – sprzątaczka oraz Krystyna Grzymisławska – sprzątaczka. Rok szkolny 1995/96 rozpoczął się programem artystycznym wykonanym przez uczniów mieszkających w Koszkowie. Uczniów i pracowników szkoły z ks. Andrzejem Pawłowskim powitała dyrektor Janina Andrzejewska. 19 czerwca 1996 roku pożegnano klasę VIII. Pożegnanie odbyło się w budynku szkolnym,  a poczęstunek przygotowali rodzice absolwentów. Rozpoczęcie roku szkolnego1996/97 nastąpiło 1 września 1996 roku odczytaniem Kombatanckiego Apelu do młodzieży. Ferie zimowe rozpoczęły się 27 stycznia 1997 roku. 18 czerwca 1997 roku pożegnano 21 absolwentów klasy VIII.   Część artystyczna na zakończenie roku przygotowali uczniowie kl. 1 pod kierunkiem Róży Jędrosz. Następnie dyr. Janina Andrzejewska podsumowała całoroczną pracę szkoły  i najlepszym uczniom wręczyła nagrody. Nagrody najlepszym sportowcom wręczył Janusz Sikora. Słowa podziękowania dla wszystkich nauczycieli na ręce dyrektora szkoły złożyła przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego p. Irena Furmaniak. Koniec roku szkolnego 1996/97 to również przejście na emeryturę dyrektora szkoły Janiny Andrzejewskiej, która  dyrektorem szkoły w Wycisłowie była przez okres 8 lat. Nauczała także języka polskiego. Podczas jej kadencji odmalowano w Wycisłowie wszystkie klasy, zagospodarowano pomieszczenie na strychu na bibliotekę, zbudowano budynek gospodarczy z trzema pomieszczeniami. Jednak budynek szkoły w Wycisłowie zewnętrznie nie zmienił swego wyglądu, szkoła nadal nie posiada ciepłej wody, klasy ogrzewane są piecami kaflowymi, a podłogi są  jeszcze stare drewniane. Natomiast w budynku szkolnym w Koszkowie naprawiono dach, wymieniono posadzkę w dużej klasie, w małej położono nową  drewnianą podłogę,  przebudowano i wyremontowano piece kaflowe, przebudowano śmietnik. Od 1 września 1997 roku obowiązki dyrektora szkoły w Wycisłowie  po wygranym konkursie na to stanowisko objął  mgr Janusz Sikora. W miejscowości Studzianna w budynku przedszkola wydzielono jedną salę dla klasy pierwszej. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Borku Wlkp. Eugeniusz Bindrowski oraz dyrektor szkoły Janusz Sikora. Czasy dyrektora Janusza Sikory, to czas rozpoczęcia remontów, które stopniowo poprawiają wygląd zewnętrzny i wewnętrzny szkoły. W czasie wakacji  w 1998 roku pomalowano klasy, pokój nauczycielski, sekretariat, odnowiono meble, założono rynny, plac apelowy wyłożono kostką, przygotowano miejsce na trybuny przy boisku szkolnym. Naukę w szkole rozpoczęło 22 uczniów. Zakończenie roku szkolnego 1997/98  uroczyście podsumował dyrektor szkoły Janusz Sikora. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy III pod kierunkiem Gabrieli Morel. W sierpniu 1998 roku zmarł były dyrektor szkoły Stanisław Morel.  W roku szkolnym 1998/99 w szkole pracowali: Sikora Janusz, Andrzejewska Janina, Piaskowska Janina, Dratwiak Eugenia, Jędrosz Róża, Sokół Alina, Gogulska Grażyna, Szczepaniak Tomasz, Szkudlarek Helena, Ks. Drygas Stefan, Ks. Pawłowski Andrzej, Andrzejewska Anna – bibliotekarz, Wawrzyniak Iwona – sekretarka, Wojtkowiak Bernard – kierowca autobusu, Krawczyk Wiesława – opiekun w autobusie, Przybylak Lucyna – sprzątaczka oraz  Andrzejewski Kazimierz  – pracownik fizyczny.  Rok szkolny rozpoczął się mszą świętą w kościele parafialnym Jeżewie. Po powrocie w szkole uczniowie spotkali się z wychowawcami i zostali zapoznani z planem organizacyjnym szkoły. 25 stycznia 1999 roku rozpoczęły się ferie zimowe. 23 czerwca 1999 roku pożegnano absolwentów klasy VIII, każdy z nich otrzymał Dyplom ukończenia szkoły podstawowej, a rodzice uczniów wyróżniających się list gratulacyjny. Byli to: Maria i Jan Pawlak oraz  Państwo Zairczyk. 25 czerwca 1999 roku uroczyście pożegnano absolwentów klasy szóstej, którzy nowy rok szkolny rozpoczną jako gimnazjaliści. W imieniu absolwentów klasy VI wystąpiła Joanna Krystkowiak. Za trud włożony w nauczanie i wychowanie dzieci nauczycielom podziękowała Irena Furmaniak przewodnicząca Rady Rodziców, następnie dyrektor szkoły Janusz Sikora najlepszym uczniom i sportowcom wręczył nagrody. Młodzież szkolna, nauczyciele, dyrektor oraz Rada Rodziców w tym dniu pożegnała również odchodzącą na emeryturę długoletnią nauczycielkę Gabrielę Morel. W czerwcu 1999 roku ukazał się zeszyt pod tytułem „Łączy Nas mała Ojczyzna”, który zawiera zapiski z dziejów szkolnictwa na terenie obwodu szkolnego SP Wycisłowo, nadal jest wydawana gazetka szkolna „Wykrzyknik Szkolny”. 15 czerwca 2006 roku  odbyła się uroczystość nadania szkole imienia . Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice   oraz  mieszkańcy pobliskich wiosek.  Mszę świętą celebrował biskup Zdzisław Fortuniak, wspomagali go   proboszcz  z Borku Wlkp ks. Roman Grocholski oraz ks. Mariusz Janc z Jeżewa.  Akt nadania szkole imienia – Edmunda Bojanowskiego odczytał przewodniczący Rady Miejskiej Borek Wlkp. Roman Kręciołek  i przekazał go dyrektorowi szkoły Januszowi Sikorze. Obraz Edmunda Bojanowskiego szkole  przekazała Rada Rodziców z  SP. Wycisłowo. Został on uroczyście  poświęcony podczas mszy i znalazł swoje miejsce w centralnym punkcie szkoły. Wszyscy zaproszeni goście odczytali listy gratulacyjne. Bogatą we fakty o życiu patrona  część artystyczną przygotowali  i przedstawili uczniowie szkoły. Część artystyczną wzbogaciły „Chór Jutrzenka” oraz  Zespól Ludowy „Studzianna”. Od tej chwili nad całą społecznością szkolną czuwał „Serdecznie dobry człowiek” -Edmund Bojanowski -świadek wielkiej wiary i modlitwy, wierny Syn i czciciel Maryi Niepokalanej, opiekun najsłabszych i pogardzanych przez innych, patriota społecznik i apostoł ludu wiejskiego, świecki założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego, wzór jednoczenia ludzi wokół dobra”. Pod koniec roku 2006 dyrektor szkoły Janusz Sikora zostaje wybrany na radnego powiatowego i zostaje powierzona mu funkcja Wicestarosty Gostyńskiego. Z powyższego powodu ustępuje z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie. Funkcja ta zostaje powierzona Pani Alinie Sokół, która pełni tę funkcję do 31 sierpnia 2016 roku.

W dniu 9 lutego 2016 roku na mocy uchwały Nr XX/113/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2016 roku przekształcono Szkołę Podstawową im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie w Szkołę Filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie i przyporządkowano organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim. Z dniem 1 września 2016 roku na mocy uchwały Nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim wraz ze Szkołą Filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie i Szkołą Filialną w Zalesiu oraz utworzonym Przedszkolem Samorządowym w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim. W dniu 12 maja 2016 roku uchwałą Nr XXIV/143/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego ustalono plan publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski i określono ich obwody. Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim wraz ze Szkołą Filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie i Szkołą Filialną w Zalesiu od 1 września 2016 roku należą:

 1. Miasto Borek Wielkopolski,
 2. Bruczków,
 3. Brześnica (Gmina Dolsk),
 4. Cielmice nr 11 i 12,
 5. Dąbrówka,
 6. Dorotów,
 7. Frasunek,
 8. Grodnica,
 9. Jawory,
 10. Jeżewo,
 11. Karolew,
 12. Koszkowo,
 13. Liż,
 14. Osówiec,
 15. Siedmiorogów Pierwszy,
 16. Skoków,
 17. Skokówko,
 18. Stawiszyn,
 19. Strumiany,
 20. Studzianna,
 21. Trzecianów,
 22. Trzecianów Osiedle,
 23. Ustronie,
 24. Wroniny,
 25. Wycisłowo,
 26. Wygoda,
 27. Zacisze,
 28. Zalesie.

Zarys historii szkoły  na podstawie opracowania Pana Marcina Jędrosza znajdującego się na stronie Internetowej Kroniki Wsi Wycisłowo (link do opracowania: www.wycislowo.powiatgostyn.pl) przygotował Władysław Hałas.