• Trwają zapisy na kolonie letnie „Władysławowo 2019”. Szczegóły na naszej stronie!!

Profilaktyczne

 

Moje dziecko idzie do szkoły

“Moje dziecko idzie do szkoły”- oddziały przedszkolne

Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka i jego rodziców momentem niezmiernie ważnym i trudnym. Dla dziecka i jego rodziców wszystko jest nowe – nowe środowisko, nowe obowiązki, oczekiwania, pierwsze sukcesy i niepowodzenia. Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” skierowany jest do dzieci klas pierwszych , klas „0” , ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym.

Bądżmy zdrowi wiemy wiec działamy

“Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”-oddziały przedszkolne

Celem ogólnym Projektu jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce przez zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależne na terenie województwa wielkopolskiego.

Czyste powietrze wokół nas

“Czyste powietrze wokół nas”- oddział przedszkolny 3-4 latków

Założenia programu:

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Struktura programu.

Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

 1. Wycieczka.
 2. Co i dlaczego dymi.
 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 5. Jak unikać dymu papierosowego?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

nie_pal

“Nie pal przy mnie proszę”- klasy I-III

Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Stanowi jedno z ogniw w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci, takimi jak m.in. burza mózgów, diagnoza wiedzy, ćwiczenia oddechowe, wierszyk, krzyżówka, układanka o wiewiórce, drama. W programie zawarte zostały również uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci. Program ma charakter profilaktyczny, ale ma na celu głównie wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe programu:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych. Tytuły poszczególnych zajęć:

 • Co to jest zdrowie?
 • Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Ci i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 • Ci robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 • Nie pal przy mnie proszę!

W zajęciach warsztatowych stosuje się metody aktywizujące (burza mózgów, „narysuj i napisz”- diagnoza wiedzy, ćwiczenia oddechowe, krzyżówka, wierszyk, układanka o wiewiórce, znaczki „Nie pal przy mnie proszę”, wizualizacja, drama). Dzieci pracują w małych grupach – prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę. Nauczyciel odgrywa role doradcy i koordynatora wspierającego dzieci a nie osoby kontrolującej.
znajdz-wlasciwe-rozwiazanie

“Znajdź właściwe rozwiązanie”- klasy IV-VI

Cel główny programu :

 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele szczegółowe programu:

 • Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.
 • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
 • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
 • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.

Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych :

 1. Poznajmy się bliżej.
 2. Laboratorium ciała.
 3. Naucz się mówić „NIE”
 4. Znajdź właściwe rozwiązanie.
 5. Uwierz w siebie.

trzymajforme

“Trzymaj formę”- klasy V

Celem programu “Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Zgodnie z założeniami programu, żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu. Ponadto, przedmiotem projektów realizowanych w ramach programu “Trzymaj Formę!” nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych. Program “Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.
Radfosnyu uśmiech

“Radosny Uśmiech-Radosna Przyszłość” – 0-II

Program edukacyjny w zakresie higieny jamy ustnej dla uczniów klas młodszych szkół podstawowych.  Program realizowany jest przez szkoły na całym świecie i dociera do ponad 50 milionów dzieci w 30 wersjach językowych w 80 krajach. Próchnica jest jedną z najszerzej rozpowszechnionych chorób na świecie. Wg Ministerstwa Zdrowia w Polsce ponad 90% dzieci i młodzieży ma próchnicę co skutkuje złym stanem zdrowia jamy ustnej w późniejszych latach życia oraz wieloma innymi chorobami. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój próchnicy zębów są bakterie, które rozkładając cukry obecne w pożywieniu, wytwarzają kwasy rozpuszczające substancje mineralne szkliwa. Czas zalegania pokarmu w jamie ustnej jest drugim czynnikiem próchnicy. Kolejne czynniki powstawania próchnicy to: czynniki dietetyczne i uwarunkowania genetyczne. To, czy nasze zęby będą zdrowe w największej mierze zależy jednak od nas samych, od naszej świadomości i znajomości problemu

0014

W naszej szkole realizowane są również wybrane elementy programów:

 1. “Czuj, mów i ufaj”
 2. “Spójrz inaczej”- klasy I-III
 3. “Lubelski program zdrowotny” – klasy VI
 4. “Twoja decyzja”- klasy VI

/-/Dorota Jankowiak

Komentarze są wyłączone.