Druki do pobrania

 xscDruki po kliknięciu do pobrania lub wydrukowania.

(druki aktualne na dzień 21.09.2016 r.)

/ewentualne błędy w drukach proszę zgłaszać w sekretariacie szkoły/

 1. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
 2. Druk uniwersalny
 3. Podanie konta do stypendium
 4. Wycofanie zgody
 5. Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
 6. Inne sprawy
 7. Wniosek o wydanie informacji o dziecku
 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o poniesionych kosztach
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły-przedszkola
 10. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
 11. Zorganizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 12. Zgoda na badanie i pomoc logopedyczną
 13. Zorganizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 14. Zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych
 15. Zorganizowanie nauczania indywidualnego
 16. Zwolnienie dziecka z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego
 17. Zwolnienie dziecka z lekcji wychowania fizycznego
 18. Wypisanie dziecka za szkoły
 19. Wypisanie dziecka z oddziału przedszkolnego
 20. Oświadczenie rodzica o wyjeździe dziecka za granicę
 21. Wyrażenie woli na organizację zajęć religii lub etyki
 22. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
 23. Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej
 24. Wniosek o wydanie karty rowerowej
 25. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
 26. Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej
 27. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy (czwartej)sportowej
 28. Wniosek o powrót autobusem szkolnym o określonej godzinie
 29. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
 30. Zgoda na odbieranie dziecka
 31. Wniosek o organizację zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 32. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (druk dla nauczycieli).
 33. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów Rady Rodziców Oddziału (druk dla nauczycieli).
 34. Karta zgłoszenie dziecka do przedszkola.

 

 

 

 

/-/Władysław Hałas