• Uwaga! Pokazujące się na stronie szkoły reklamy nie są możliwe do usunięcia w trakcie trwania kolonii, a ich treści nie są zależne od administratora lecz zależą od przeglądanych na danym komputerze stron przez określonego użytkownika.

Druki do pobrania

 xscDruki po kliknięciu do pobrania lub wydrukowania.

(druki aktualne na dzień 21.09.2016 r.)

/ewentualne błędy w drukach proszę zgłaszać w sekretariacie szkoły/

 1. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
 2. Druk uniwersalny
 3. Podanie konta do stypendium
 4. Wycofanie zgody
 5. Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
 6. Inne sprawy
 7. Wniosek o wydanie informacji o dziecku
 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o poniesionych kosztach
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły-przedszkola
 10. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
 11. Zorganizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 12. Zgoda na badanie i pomoc logopedyczną
 13. Zorganizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 14. Zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych
 15. Zorganizowanie nauczania indywidualnego
 16. Zwolnienie dziecka z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego
 17. Zwolnienie dziecka z lekcji wychowania fizycznego
 18. Wypisanie dziecka za szkoły
 19. Wypisanie dziecka z oddziału przedszkolnego
 20. Oświadczenie rodzica o wyjeździe dziecka za granicę
 21. Wyrażenie woli na organizację zajęć religii lub etyki
 22. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
 23. Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej
 24. Wniosek o wydanie karty rowerowej
 25. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
 26. Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej
 27. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy (czwartej)sportowej
 28. Wniosek o powrót autobusem szkolnym o określonej godzinie
 29. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
 30. Zgoda na odbieranie dziecka
 31. Wniosek o organizację zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 32. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (druk dla nauczycieli).
 33. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów Rady Rodziców Oddziału (druk dla nauczycieli).
 34. Karta zgłoszenie dziecka do przedszkola.

 

 

 

 

/-/Władysław Hałas

Komentarze są wyłączone.