• Trwają zapisy na kolonie letnie „Władysławowo 2019”. Szczegóły na naszej stronie!!

Zadania RR

PISMA

Rada Rodzców


ZADANIA

Rada Rodziców jest wybierana corocznie do 30 września w trybie głosowania tajnego z grona wszystkich rodziców w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik, Komisja Rewizyjna oraz Członkowie Prezydium. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym i należy przeprowadzić je w głosowaniu tajnym. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi   w szkole. Rada Rodziców posiada swój Regulamin.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego oraz programu profilaktyk do 30 września każdego roku szkolnego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora  i nauczycieli.
 • Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Zajmuje się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe. Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in na:

 • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach.
 • Imprezy i uroczystości szkolne.
 • Pomoce dydaktyczne.
 • Artykuły biurowe dla Samorządu Szkolnego.
 • Nagrody dla wybitnych uczniów.
 • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów.
 • Wydatki okolicznościowe.

Komentarze są wyłączone.